Deze meldingsprocedure vormt bijlage 2 bij 'missie, visie en waarden'.

Waarom deze meldingsprocedure ?

BEVO hecht veel belang aan correcte omgangsvormen binnen de club, die verwoord werden in een ethisch charter. Dat gaat voornamelijk over verwachte basisgedragingen zoals een correcte communicatie, engagement, respect, sportiviteit, … . Overtredingen hierop kunnen vrijwel altijd worden geremedieerd via de normale (sportieve) meldingskanalen : trainer, ploegbegeleider, jeugd- of seniorencoördinator, bestuur. Het valt echter niet uit te sluiten dat BEVO-leden op een bepaald moment ook geconfronteerd worden met zwaarder wegend ongewenst en grensoverschrijdend gedrag waarvoor die normale kanalen niet volstaan. Om ook dat correct aan te pakken werd binnen BEVO de voorliggende procedure uitgewerkt.


 

 

Wat verstaan we onder ongewenst & grensoverschrijdend gedrag ?

Sport is leuk en positief op voorwaarde dat het op een ethische en veilige manier gebeurt. Het gaat om sporten op een verantwoorde en verantwoordelijke manier, waar zorg wordt besteed aan iemands fysieke en psychische integriteit, maar ook aan maatschappelijke verantwoordelijkheid en sociaal welzijn. De sport en de sporter staan daarbij centraal. Ethisch sporten moet dan ook geïntegreerd deel uitmaken van elke sportbeoefening, sportbegeleiding, de organisatie van de sport en het sportbeleid.

Alles wat niet in overeenstemming is met ethisch sporten kan bestempeld wor-den als ongewenst & grensoverschrijdend gedrag. Hieronder worden twee mo-gelijke thema’s (pesten en seksueel grensoverschrijdend gedrag) beschreven, maar ook alle mogelijke andere thema’s die als grensoverschrijdend beschouwd worden kunnen daaronder vallen (discriminatie, fysiek en/of psychisch geweld, …). Voor meer info wordt verwezen naar de website van het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport vzw (ICES) : een Vlaamse organisatie voor beleids-ondersteuning en praktijkontwikkeling op het gebied van ethisch sporten. 

http://www.ethicsandsport.com/

 

Pesten

Pesten gaat verder dan ruziemaken (waarbij kinderen voor zichzelf leren opko-men) en plagen (vertrekt uit vriendschap en respect). Pestgedrag uit zich in systematisch negatief gedrag (vijandig, vernederend, intimiderend) met de expliciete bedoeling om te kwetsen. Hierdoor wordt het slachtoffer schade berokkend vanuit een ongelijke machtsrelatie tussen pester en gepeste. Dit gedrag heeft dan ook een sociale functie voor de pester, die zo zijn status binnen de groep wil verhogen. 

Ook binnen sport komt pesten voor, net als in alle domeinen van de maatschappij. Zo geeft 11% van de sportende Vlamingen aan tijdens hun jeugd het slachtoffer te zijn geweest van pestgedrag.

 

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, waarbij niet wordt voldaan aan één of meerdere van zes criteria (wederzijdse toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, passend bij de context, passend bij de leeftijd of ontwikkeling en zelfrespect). 

Uit recent (2014) grootschalig onderzoek blijkt dat 17% van de bevraagde Vlaamse volwassenen in hun kindertijd en jeugd minstens één ervaring had met seksueel grensoverschrijdend gedrag in een sportomgeving. De drie meest gerapporteerde ervaringen zijn nafluiten of naroepen, seksistische grappen of sek-sueel getinte opmerkingen, en ongewenste aanrakingen of handtastelijkheden.

Verschillende risicofactoren binnen de sportwereld maken extra preventie noodzakelijk om een veilige sportomgeving te garanderen.

 

Wat te doen indien je als speelster of ouder met een van bovenstaande problematieken geconfronteerd wordt of je hieromtrent zaken opvangt die je wil melden ?

 

  1. In de eerste plaats kan je ook hiervoor terecht bij de normale (sportieve) meldingskanalen. In volgorde zijn dat : trainer of ploegbegeleider, jeugd- of seniorencoördinator, bestuursleden.  De contactgegevens zijn te vinden op het digitaal communicatieplatform van de club (Twizzit) of via de clubwebsite. Zij zorgen er dan voor dat de gemelde situatie in vertrouwen intern wordt door gegeven en wordt opgenomen binnen de club. Indien nodig zal door het bestuur externe hulp en ondersteuning worden ingeroepen, en zal in samenspraak met de melder bekeken worden of de feiten ook niet moeten gemeld worden bij de politie.
  2. Een tweede mogelijkheid, als je niet terecht kan of wil bij jouw rechtstreekse normale (sportieve) kanalen, is dat je rechtstreeks iemand uit het bestuur contacteert. Je hebt daarbij de keuze uit heel wat personen, die je kan kiezen op basis van meerdere criteria die voor jou bij jouw melding belangrijk kunnen zijn (vertrouwensband, Genderaspect, leeftijd, …).
  3. Een derde mogelijkheid is het aanspreken van een vertrouwenspersoon die niet tot de clubstructuren behoort (onafhankelijkheid). Bij BEVO vonden we Amber Vanzieleghem bereid om die rol op te nemen. Zij is speelster bij Bevo C en werkt als inspecteur bij de Lokale Politie. Amber is te bereiken op het e-maildres vertrouwenspersoon@bevoroeselare.be

 

 

Ook Volley Vlaanderen draagt integriteit hoog in het vaandel. Bij Volley Vlaanderen zijn ook API's (Aanspreekpersonen Integriteit) aangesteld.

Wie zijn die API's? Wat doen zij? Wat kan je verwachten? 

Meer info hierover is terug te vinden op https://volleyvlaanderen.be/Gezondheid-en-ethiek/Federatie-API