Onder bepaalde voorwaarden kan u een deel van het inschrijvingsgeld bij een sportvereniging via de CM (christelijke mutualiteit) terugvorderen.

Een link naar het aanvraagformulier op de website van CM vindt u hier -> klik hier

Bezorg het ingevulde formulier aan het secretariaat van Bevo Beobank Roeselare. In de cafetaria kan je je document kwijt in het postbakje van het secretariaat. Na invulling door onze secretaris kan je het daar terug ophalen.

Volleybalclub BEVO Roeselare VZW

BE0434.147.056    RPR Gent, afdeling Kortrijk

stamnummer W-0818

Kernbestuur

Voorzitter:                 Geert Sintobin

Ondervoorzitter:       Kristien Desimpelaere

Secretaris:                  Koen Surmont

Penningmeester:         Ellen Jodts

Maatschappelijke zetel:

Hooistraat 1A, 8800 Roeselare

Contactgegevens

Bevo Beobank Roeselare - Beversesteenweg 210A - 8800 Roeselare

ksurmont@telenet.be

www.bevoroeselare.be

(inclusief ons ethisch charter en onze meldingsprocedure voor ongewenst en grensoverschrijdend gedrag)

 

MISSIE : Wat zien we als onze bestaansreden ?

BEVO wil meisjes uit de regio Roeselare in groepsverband sportief opleiden tot volwaardige volleybalspeelsters, met de nodige aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en de sociale basisvaardigheden bij jongeren.

BEVO biedt, via haar seniorenploegen, de opgeleide meisjes de nodige kansen om de volleybalsport op een zo hoogstaand mogelijk niveau uit te oefenen.

 

VISIE : Hoe willen we dit bereiken ?

We willen zoveel mogelijk meisjes die zich bij BEVO aanmelden train- en speelgelegenheid geven tot de leeftijdscategorie van de U17. Tot die leeftijd proberen we sportieve prestaties te verzoenen met onze maatschappelijke rol. We doen dat door zoveel ploegen als nodig en mogelijk te vormen met meisjes van een gelijkaardig niveau of gelijke leeftijd, die in functie van de mogelijkheden van de groep provinciaal of regionaal aantreden.

 • We laten alle speelsters zoveel mogelijk spelen op hun niveau. Speelsters die sneller evolueren kunnen een jeugdcategorie hoger worden ingedeeld. De indeling van de groepen is en blijft een delicate kwestie. Daarom overleggen de BEVO-jeugdtrainers regelmatig met elkaar. Ons principe is en blijft dat we pogen homogene groepen te maken zodat elk meisje zich maximaal kan ontplooien. Hierbij wordt er dus primordiaal met het niveau van de speelster rekening gehouden en minder met leeftijden en vriendinnetjes. Hoe homogener de groep is, hoe beter men kan werken. Uitzonderingen daarop zijn enkel mogelijk omwille van praktische of organisatorische redenen.
 • Bij sterke positieve of negatieve evolutie van een jongere kan er tijdens het seizoen nog een verschuiving van groep gebeuren na evaluatie & overleg.
 • De eindbeslissing inzake indeling van ploegen ligt steeds bij de respectievelijke sportieve of technische cellen (jeugd/senioren).
 • Bij de jeugd leggen we de nadruk op vorming en vooruitgang, het resultaat van de ploeg komt “meestal” pas op de 2° plaats. Hoe ouder, hoe meer ook het resultaat de bovenhand kan nemen. Hiernaast willen we zeker dat de jeugdspeelsters zoveel mogelijk plezier beleven. Plezier met anderen maar vooral ook het plezier van het leren van nieuwe vaardigheden.
 • Het is steeds een delicate en moeilijke opdracht om iedere speelster van een ploeg even veel te laten spelen. De BEVO-jeugdtrainers krijgen de opdracht om dat na te streven, maar wel op seizoensbasis (en niet per individuele wedstrijd bekeken). Daarnaast wordt uiteraard aanvaard dat de trainers ook rekening houden met elementen zoals inzet, luisterbereidheid, discipline en een grote aanwezigheid op trainingen, matchen en eventuele andere activiteiten.
 • In bekerwedstrijden, jeugd Champions League & eindronden komt het resultaat wel op de 1° plaats. Meisjes die op een hoger niveau dan hun leeftijd competitie spelen kunnen dan voor de bekerwedstrijden of eindronde het team van hun leeftijdsgenoten komen versterken.
 • Onze  jeugdwerking biedt aan meisjes met talent kansen die andere clubs niet altijd kunnen bieden (trainingsfrequentie, trainingsintensiteit, trainen met meisjes van hetzelfde of een hoger niveau, deelname jeugd Champions League, …). We staan dan ook open voor talentvolle meisjes uit de regio die onze jeugdploegen willen komen versterken, en die zo hun eigen ontwikkelkansen ten volle willen benutten door meer en/of op een hoger niveau te trainen. Op die manier bieden we hen maximaal kansen, en investeren we ook in de clubtoekomst. Talentvolle meisjes van de U13 tot U17 worden actief op de kansen bij BEVO gewezen, echter zonder een al te assertieve rekruteringscommunicatie te gaan voeren.

Vanaf de seniorenploegen laten we de sportieve prestaties primeren. We proberen met zo veel mogelijk speelsters uit de eigen jeugd op een zo hoog mogelijk provinciaal of nationaal niveau te presteren.

 • Vanaf de seniorenploegen wordt het aantal ploegen beperkt, in functie van 
  • de financiële, infrastructurele en andere mogelijkheden van de club ;
  • de kwaliteit aan uitstroom van jeugdspeelsters uit de jeugdcategorieën die het talent en de inzet hebben om minstens in derde provinciale mee te draaien ;
  • het aantal ploegen dat noodzakelijk is om een goede doorstroming mogelijk te maken tussen de laagst en de hoogst spelende BEVO-seniorenploeg.
 • Er moet elk seizoen voldoende doorstroomruimte zijn binnen de seniorenploegen. Het kan bijgevolg dat er aan speelsters wordt opgelegd om van ploeg te veranderen.
 • Dit betekent dat er in de loop van een seizoen minimaal een tweetal evaluatiemomenten gebeuren. De jeugdtrainers en trainers van de seniorenploegen komen daarvoor bijeen, en geven indien nodig feedback aan de betrokken speelsters.
 • Ten laatste in de periode februari-maart kunnen de speelsters bij de seniorenploegen en de speelsters van de U17 desgewenst een eerste indicatie krijgen over wie er volgend seizoen een plaats kan krijgen in een van de seniorenploegen. We streven er naar om de finale beslissing mee te delen tegen half april (i.f.v. de vrijheidsaanvragen).
 • We vormen onze seniorenploegen zoveel mogelijk met eigen jeugd. We trekken enkel speelsters van buiten de club aan indien dat niet anders kan. We halen bij wijze van spreken liever een lagere eindrangschikking met eigen jeugd, dan een hogere eindrangschikking met veel speelsters van andere clubs. Enkel de eerste ploeg (Bevo A) vormt daar een uitzondering op. Om de uitstraling en naambekendheid van de club te ondersteunen, om een “droomstreefdoel” voor de jeugd te hebben en om de meest talentvolle speelsters zo lang mogelijk in de eigen club te kunnen houden is de ambitie aanwezigheid in de nationale liga (liga B of A). Indien daar externe speelsters voor nodig zijn, dan worden die daar voor aangetrokken.
 • Indien we een ploeg hebben in de nationale liga of op een ander niveau waar zonder reservenwedstrijden wordt gespeeld, dan creëren we voor U19-speelsters die nog onvoldoende speelgelegenheid krijgen voldoende speelmogelijkheden bij lager spelende ploegen.
 • Speelsters die bij BEVO gevormd zijn blijven we beschouwen als eigen jeugd, zelfs al hebben ze voor andere clubs gespeeld

We proberen een zo sterk mogelijk technisch kader te creëren.

 • Hiervoor proberen we trainers aan te trekken die we op vlak van scholing, ervaring of ambitie als een meerwaarde kunnen beschouwen. Het bezit van een pedagogisch diploma (kunnen omgaan met jongeren) strekt tot aanbeveling. We verwachten in elk geval van onze trainers dat ze bereid zijn om bijscholingen te volgen gericht naar jongeren (op de hoogte zijn & aanbrengen van recente vernieuwingen in het volleybal). Daarnaast zijn we er van overtuigd dat onze mensen voldoende gemotiveerd zijn om altijd gedreven voor de dag te komen (bezieling & energie overdragen – voorbeeldfunctie).
 • Alle ploegen trainen minstens twee keer per week. Bij de provinciale jeugdploegen is dat drie keer. Uitzonderingen voor individuele speelsters worden niet uitgesloten. We moedigen aan dat talentrijke speelsters in de mate van het mogelijke, en na afspraak met de twee betrokken trainers, af en toe een extra training meedoen met een andere ploeg (hoger spelende jeugdploeg of seniorenploeg).

We vormen één club : we streven naar een positieve sfeer, en daarbij krijgt het clubbelang voorrang op het belang van een individuele ploeg.

 • We pogen om onze meisjes op een sportieve manier te laten omgaan met elkaar en sfeer te maken in de groep, zowel op als naast het veld. In volleybal zijn de resultaten mede afhankelijk van de waarde van het geheel.
 • BE POSITIVE – THINK POSITIVE. Steek alleen energie in positieve opbouwende dingen, val niet op door negatief gedrag,… . Ook aan onze jeugdtrainers geven we door dat er veel aandacht moet besteed worden aan het positief bekrachtigen van de meisjes om hun zelfvertrouwen te stimuleren. Dit staat immers rechtstreeks in relatie tot hun manier van omgaan met hun fouten en faalangst.
 • In geval dat (door een trainer of het bestuur) gevraagd wordt en mogelijk is verwachten we dat onze speelsters zich niet alleen voor hun eigen ploeg inzetten, maar occasioneel ook meespelen met andere ploegen (bv. speelstersgebrek, bepaalde matchen die moeten gewonnen worden, …).

We zorgen er samen voor dat we over de nodige middelen beschikken om de werking te verzekeren.

BEVO organiseert geregeld nevenactiviteiten om financieel te kunnen rond komen. Voor dergelijke activiteiten wordt van alle leden, speelsters, trainers en bestuursleden een sterk engagement verwacht. Het is de taak van ploegafgevaardigden en trainers om hun team daarvoor warm te maken. Anderzijds is het de taak van het bestuur ervoor te zorgen dat alle activiteiten ook voldoende draagvlak hebben, en dat zij die hiervoor het hardst gewerkt hebben ook beloond worden.

Ook de sponsorwerving ten behoeve van de club gebeurt samen met de leden. We verwachten dat iedereen hier mee inspanningen voor levert.

De hoogte van het lidgeld wordt elk jaar geëvalueerd op basis van de verwachte inkomsten van de andere twee grootste inkomstenposten - sponsoring en nevenactiviteiten - waaraan de leden ook zelf een grote bijdrage kunnen leveren. Indien de inkomsten op die laatste twee posten verminderen, dan is een stijging van het lidgeld onvermijdelijk.

 

WAARDEN : Welke houding verwachten we van iedereen ?

 • BEVO werkt met een ethisch charter, opgenomen in bijlage 1. Dit charter geldt bij de volledige werking van de club, en in het bijzonder in elke sporthal op en rond elk volleybalveld. Het is bestemd voor allen, die op een of andere manier betrokken zijn bij de club.
 • BEVO werkte tevens een meldingsprocedure uit voor ongewenst en grensoverschrijdend gedrag, opgenomen in bijlage 2.
 • Door hun aansluiting bij BEVO aanvaarden alle leden de in het charter opgenomen regels. Leden, die zelf of via hun aanverwanten deze regels op een of andere manier niet accepteren of dit door hun gedrag rechtstreeks of onrechtstreeks laten blijken, kunnen door het bestuur van BEVO geschrapt worden van de ledenlijst.
 • Dit algemene charter kan door de trainers verder worden uitgewerkt via concrete afspraken.

Goedgekeurd door bestuursvergadering 5 november 2019.

 

 

Bijlage 1

ETHISCH CHARTER

 

Algemene gedragsregels geldend voor IEDEREEN

 1. Volleybal moet een feest zijn. Laat sportiviteit en fairplay steeds primeren.
 2. Respecteer zowel alle eigen speelsters als de speelsters van de tegenstander, de regels van het volleybal en de beslissingen van de scheidsrechter(s).
 3. Zorg samen met uw team voor een faire ploegsport.
 4. Gebruik geen onbehoorlijke taal of agressieve gebaren .
 5. Respecteer het werk van al diegenen die er voor zorgen dat BEVO als club kan functioneren (bestuursleden, trainers, ploegbegeleiders, sponsors, scheidsrechters, …).
 6. Draag zorg voor het materiaal, ook al is het niet het uwe.
 7. Wees voorzichtig met communicatie via sociale media, en respecteer ieders privacy.
 8. Maak nooit foto’s of filmpjes in de kleedkamers.
 9. Volg en gebruik actief de door de club aangeboden communicatiekanalen, waaronder Twizzit.

 

Specifieke gedragsregels voor SPEELSTERS

 1. Wees geëngageerd. Zorg voor een maximale aanwezigheid op trainingen en matchen, en op andere activiteiten van de club.
 2. Straal op elke training en match inzet en enthousiasme uit. Laat je niet door andere zaken afleiden (GSM uit, …).
 3. Groet uw tegenstander voor en na de match. Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
 4. Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
 5. Blijf sportief ook al toont de tegenstrever onsportief gedrag. Moedig sportief of positief gedrag aan bij je medespeelsters.
 6. Opgeruimd staat netjes. Ruim telkenmale na een training of wedstrijd het terrein en de kleedkamer op.
 7. Wees stipt. Dit is een vorm van respect t.o.v. teamgenoten en trainer. Verwittig een afwezigheid op tijd, en zorg dat je bij trainingen en wedstrijden minstens vijf minuten voor het afgesproken uur in kledij op het veld aanwezig bent. Volg hierbij de afspraken die door jouw trainer worden meegedeeld.
 8. Gedraag je ook buiten het volleybal sportief en gedisciplineerd.
 9. Draag zorg voor jouw eigen materiaal en dat van de club. Laat geen waardevolle voorwerpen onbewaakt achter in de kleedkamer. Verzamel deze in een sportzak die je steeds in het oog kan houden. Bezorg op het einde van het seizoen de jouw ter beschikking gestelde uitrusting proper terug aan de ploegverantwoordelijke (truitje, training, …).

 

Specifieke gedragsregels voor OUDERS/FAMILIE

 1. Laat het spelplezier primeren op de prestaties
 2. Moedig uw dochter steeds aan, ook al heeft ze een kans gemist of de wedstrijd verloren, of wordt ze niet opgesteld.
 3. Applaudisseer voor goed spel van beide teams. Moedig positieve reacties aan, en keur negatief gedrag af.
 4. Wees immer positief, en steun trainers en bestuur. Probeer hun beslissingen te aanvaarden en zelfs te verdedigen, ook naar uw dochter toe.
 5. Voor de verplaatsingen zijn er – zeker bij de jeugd – bereidwillige ouders nodig. Draag uw steentje bij, en maak hierover duidelijke afspraken binnen de ploeg.
 6. In geval van problemen : bespreek probleemsituaties nooit in het openbaar, maar op een discrete manier. Blijf niet zitten met een of andere irritatie of punt van onvrede, maar discussieer nooit onmiddellijk na een training of een match. Laat boosheid of ontgoocheling wegebben, en bespreek de situatie een paar dagen later. Doe dit niet tijdens training-en, maar wel er na.

 

Specifieke gedragsregels voor TRAINERS

 1. Wees er bewust van dat u als trainer een voorbeeldfunctie heeft.
 2. Dwing respect af, via een kwaliteitsvolle en geëngageerde aanpak van trainingen en matchen. Volg daarbij de Missie, visie, waarden en technische lijn van de club.
 3. Plaats het belang van de volleybalsport steeds in zijn juiste context. Heb aandacht voor eventuele persoonlijke problemen buiten het volleybal.
 4. Leer uw speelsters de spelregels en de gedragsregels van BEVO na te leven.
 5. Geef uw speelsters speelgelegenheid i.f.v. de visie van BEVO, hun individuele inzet en het ploegbelang. Ook elementen zoals aan- en afwezigheden op training en luisterbereidheid moeten sowieso een rol spelen bij uw ploegopstelling.
 6. Communiceer zeker bij de jeugd voldoende met uw speelsters over uw beslissingen.
 7. Moedig uw speelsters steeds aan, ook al maken zij fouten of verliezen ze een wedstrijd.
 8. Heb respect voor de prestaties van de tegenstander.

 

 

Bijlage 2

MELDINGSPROCEDURE ONGEWENST EN GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

 

Waarom deze meldingsprocedure ?

BEVO hecht veel belang aan correcte omgangsvormen binnen de club, die verwoord werden in een ethisch charter. Dat gaat voornamelijk over verwachte basisgedragingen zoals een correcte communicatie, engagement, respect, sportiviteit, … . Overtredingen hierop kunnen vrijwel altijd worden geremedieerd via de normale (sportieve) meldingskanalen : trainer, ploegbegeleider, jeugd- of seniorencoördinator, bestuur. Het valt echter niet uit te sluiten dat BEVO-leden op een bepaald moment ook geconfronteerd worden met zwaarder wegend ongewenst en grensoverschrijdend gedrag waarvoor die normale kanalen niet volstaan. Om ook dat correct aan te pakken werd binnen BEVO de voorliggende procedure uitgewerkt.

 

Wat verstaan we onder ongewenst & grensoverschrijdend gedrag ?

Sport is leuk en positief op voorwaarde dat het op een ethische en veilige manier gebeurt. Het gaat om sporten op een verantwoorde en verantwoordelijke manier, waar zorg wordt besteed aan iemands fysieke en psychische integriteit, maar ook aan maatschappelijke verantwoordelijkheid en sociaal welzijn. De sport en de sporter staan daarbij centraal. Ethisch sporten moet dan ook geïntegreerd deel uitmaken van elke sportbeoefening, sportbegeleiding, de organisatie van de sport en het sportbeleid.

Alles wat niet in overeenstemming is met ethisch sporten kan bestempeld wor-den als ongewenst & grensoverschrijdend gedrag. Hieronder worden twee mo-gelijke thema’s (pesten en seksueel grensoverschrijdend gedrag) beschreven, maar ook alle mogelijke andere thema’s die als grensoverschrijdend beschouwd worden kunnen daaronder vallen (discriminatie, fysiek en/of psychisch geweld, …). Voor meer info wordt verwezen naar de website van het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport vzw (ICES) : een Vlaamse organisatie voor beleids-ondersteuning en praktijkontwikkeling op het gebied van ethisch sporten. 

http://www.ethicsandsport.com/

 

Pesten

Pesten gaat verder dan ruziemaken (waarbij kinderen voor zichzelf leren opko-men) en plagen (vertrekt uit vriendschap en respect). Pestgedrag uit zich in systematisch negatief gedrag (vijandig, vernederend, intimiderend) met de expliciete bedoeling om te kwetsen. Hierdoor wordt het slachtoffer schade berokkend vanuit een ongelijke machtsrelatie tussen pester en gepeste. Dit gedrag heeft dan ook een sociale functie voor de pester, die zo zijn status binnen de groep wil verhogen. 

Ook binnen sport komt pesten voor, net als in alle domeinen van de maatschappij. Zo geeft 11% van de sportende Vlamingen aan tijdens hun jeugd het slachtoffer te zijn geweest van pestgedrag.

 

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, waarbij niet wordt voldaan aan één of meerdere van zes criteria (wederzijdse toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, passend bij de context, passend bij de leeftijd of ontwikkeling en zelfrespect). 

Uit recent (2014grootschalig onderzoek blijkt dat 17% van de bevraagde Vlaamse volwassenen in hun kindertijd en jeugd minstens één ervaring had met seksueel grensoverschrijdend gedrag in een sportomgeving. De drie meest gerapporteerde ervaringen zijn nafluiten of naroepen, seksistische grappen of sek-sueel getinte opmerkingen, en ongewenste aanrakingen of handtastelijkheden.

Verschillende risicofactoren binnen de sportwereld maken extra preventie noodzakelijk om een veilige sportomgeving te garanderen.

 

Wat te doen indien je als speelster of ouder met een van bovenstaande problematieken geconfronteerd wordt of je hieromtrent zaken opvangt die je wil melden ?

 

 1. In de eerste plaats kan je ook hiervoor terecht bij de normale (sportieve) meldingskanalen. In volgorde zijn dat : trainer of ploegbegeleider, jeugd- of seniorencoördinator, bestuursleden.  De contactgegevens zijn te vinden op het digitaal communicatieplatform van de club (Twizzit) of via de clubwebsite. Zij zorgen er dan voor dat de gemelde situatie in vertrouwen intern wordt door gegeven en wordt opgenomen binnen de club. Indien nodig zal door het bestuur externe hulp en ondersteuning worden ingeroepen, en zal in samenspraak met de melder bekeken worden of de feiten ook niet moeten gemeld worden bij de politie.
 2. Een tweede mogelijkheid, als je niet terecht kan of wil bij jouw rechtstreekse normale (sportieve) kanalen, is dat je rechtstreeks iemand uit het bestuur contacteert. Je hebt daarbij de keuze uit heel wat personen, die je kan kiezen op basis van meerdere criteria die voor jou bij jouw melding belangrijk kunnen zijn (vertrouwensband, Genderaspect, leeftijd, …).
 3. Een derde mogelijkheid is het aanspreken van een vertrouwenspersoon die niet tot de clubstructuren behoort (onafhankelijkheid). Bij BEVO vonden we Ine Lauwers bereid om die rol op te nemen. Ine kent de volleybalwereld door en door en is vanuit haar studie- en professionale achtergrond (onderwijs) vertrouwd met de problematiek en met hulpverlening. Ine is te bereiken per mail via lauwersine@hotmail.com of per telefoon op 0495/66.98.10
Link naar rangschikking van alle Bevo-ploegen

Kalender
Wie is jarig?
19/09
Aurélie BODDIN
20/09
Jurgen WASTYN
20/09
Julie NUYTTEN
21/09
Madelon NOPPE
22/09
Sofie BEYLS
22/09
Léonie WERBROUCK
23/09
Merel BOUCNEAU
24/09
Dieter JACOBS
25/09
Jochen VANRYCKEGEM
25/09
Zoë LOYSON

© 2019, website powered by Twizzit.com